Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel.(075) 732-35-00

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice  Sport w SP2 Najlepszy sportowiec

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ


 REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOLESŁAWCU


Ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty

( Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz 329, z póź. zm. )

ROZDZIAŁ I

ZADANIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w skład którego wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

2. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły lub przez Radę za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

3. Osoby wymienione w ust. 2 mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady jedynie z głosem doradczym.

§ 2

1. Do pomocy w realizacji ogólnych lub szczegółowych zadań Rady, Rada może powołać stałe lub doraźne Komisje.

2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 3

1. Zebrania Rady i Komisji Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

2. Uczestnictwo w pracach Rady jest obowiązkowe.

3. Członkowie Rady potwierdzają swój udział w spotkaniu podpisem na liście obecności.

§ 4

1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

a) przygotowanie projektu porządku zebrania, ustalenie daty, godziny i miejsca spotkania

b) zawiadomienie członków Rady o terminie zebrania

c) prowadzenie spotkań Rady

d) podpisywanie uchwał oraz protokołów zebrania Rady

e) realizację uchwał rady

3. Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego obrad

§ 5

1. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach:

a) klasyfikacyjnych

b) szkoleniowych

2. Pracą Komisji Rady kieruje przewodniczący Komisji na wniosek przewodniczącego Rady.

3. Komisja informują Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

§ 6


1. Do kompetencji stanowiących Rady należy przyjmowanie uchwał w zakresie określonym w art. 41 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statucie szkoły.

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 7

1. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek członka Rady i po uzyskaniu akceptacji większości, przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.

3. Głosowanie tajne dotyczy wszystkich uchwał odnoszących się do spraw personalnych.

§ 8

1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują poprzez podnoszenie ręki.

2. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie

§ 9

1. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują specjalnie przygotowanymi kartami do głosowania.

2. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.


ROZDZIAŁ 2

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

§ 10

1. Zebrania Rady organizowane są:

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b) w połowie I i II semestru,

c) po zakończeniu każdego semestru,

d) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

e) w miarę bieżących potrzeb.


2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

a) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

b) Rady Szkoły,

c) organu prowadzącego szkołę,

d) co najmniej 1/3 członków Rady.


3. Wniosek winien mieć formę pisemną i zawierać opis spraw wymagających zwołania zebrania Rady oraz ścisły termin jej przeprowadzenia.


4. Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej powinny być ogłoszone na 7 dni przed posiedzeniem z wyjątkiem posiedzeń nadzwyczajnych.


5. Osoby będące członkami Rady Pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w jej posiedzeniach.


6. Usprawiedliwienie przyczyn nieobecności przedkłada się Przewodniczącemu, który podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności.


§ 111. Zebrania Rady są protokołowane

2. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów i księga uchwał Rady.

3. Protokół zebrania Rady zawiera:

a) numer, datę i miejsce zebrania

b) numer, datę i miejsce podjęcia uchwały

c) listę członków Rady

d) zatwierdzony porządek obrad

e) przebieg zebrania, streszczenia wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych wniosków

f) podpisy przewodniczącego i protokolanta


4. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu


§ 12


1. Rada Pedagogiczna opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora szkoły na kolejne 5 lat lub na czas nieokreślony, może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole oraz przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

2. W każdym z powyższych przypadków Rada podejmuje odrębne uchwały, które powinny zawierać: tytuł uchwały, podstawę prawną, tekst uchwały i podpis przewodniczącego.

3. Integralną częścią uchwały dotyczącą wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego są załączniki zawierające uzasadnienie.


§ 13


1. Sprawy omawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą służbową, która obowiązuje wszystkich uczestników posiedzeń


ZMIANY REGULAMINU


§ 14


1. Zmiany regulaminu odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

2. Zmiany dokonywane są aneksem przyjętym w drodze głosowania

 

Szkoła Podstawowa nr2 w Bolesławcu