Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel.(075) 732-35-00

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice  Sport w SP2 Najlepszy sportowiec

   INFORMACJE O SZKOLE

 

RYS HISTORYCZNY

Na podstawie Uchwały Nr VIII/54/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 30 marca 1999 r. nastąpiło połączenie Szkoły Podstawowej Nr 3 ze Szkołą Podstawową Nr 5. Nowo powstała szkoła otrzymała Nr 2 i przyjęła patrona po Szkole Podstawowej Nr 5. Obie połączone szkoły posiadały bogate życiorysy zapoczątkowane w latach zagospodarowywania Bolesławca po II wojnie światowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

  30 stycznia 1956 ówczesne władze miejskie wydały decyzję o utworzeniu Szkoły Podstawowej Nr 3 w budynku Internatu Technikum Górniczego Rud . Pierwszego września 1956 zadźwięczał pierwszy dzwonek, witający 506 uczniów, tworzących czternastooddziałową społeczność uczniowską oraz dwunastoosobową Radę Pedagogiczną pracującą pod kierownictwem Bolesława Wilkosza.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

   Pionierskie grono pedagogiczne tworzyli: Janina Rajwerska, Danuta Szczyglewska, Helena Rozpleszcz, Natalia Hnat, Walentyna Drabikowska, Wiesława Szczyrek, Danuta Białek, Anastazja Maczel, Wanda Nowak    i Irena Neiheiser. 

               

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

Następny rok szkolny rozpoczęto w nowym budynku, zajmowanym do chwili obecnej. Szkoła sukcesywnie rozwijała się i w 1960 roku liczyła 713 uczniów, 16 oddziałów, a grono pedagogiczne powiększyło się o następnych nauczycieli: Edwarda Ragusa, Bronisława Mazura, Jana Płonkę, Halinę Ołenicz, Zofię Łysoń, Annę i Janusza Rutkowskich, Stanisławę Korczak.

Rok później pracę podejmują : Olga Żegiestowska i Mirosława Bukowska. W tych latach szkołą zaopiekował się zakład BZKB ( Bolesławiecki Zakład Kamienia Budowlanego).

Dyrekcja dokładała starań, aby warunki pracy nauczycieli i uczniów były jak najlepsze. W procesie dydaktyczno-wychowawczym współpracowała z ZHP, PCK, SKO i Szkolną Świetlicą, która roztaczała opiekę nad dziećmi matek pracujących zawodowo.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i później wielokrotnie zmieniało się kierownictwo szkoły. W latach 1969-1972 placówką kierowała Czesława Majewska, a następnie wrócił Bolesław Wilkosz oddelegowany poprzednio do Wydziału Oświaty. Bolesław Wilkosz kierował szkołą do 1975 roku, następnym dyrektorem została  Róża Larkowska . W 1977 roku dyrekcję szkoły powierzono Halinie Jarmakowicz, która kierowała placówką do odejścia na emeryturę w roku 1990. Pierwszego września 1990 roku stanowisko dyrektora objął Lesław Kasprzycki, który kierował szkołą do jej likwidacji.

     W roku 1966 szkoła obchodziła dziesięciolecie swego istnienia i nadano jej imię  LEONA KRUCZKOWSKIEGO.

Komitet Rodzicielski ufundował sztandar. Cała społeczność szkolna bardzo uroczyście obchodziła ten dzień, w którym odsłonięto marmurową tablicę poświęconą patronowi szkoły. Tablica, która istnieje do dnia dzisiejszego, zawiera napis :

  " Dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego i w X rocznicę powstania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu nadaje się szkole imię LEONA KRUCZKOWSKIEGO."

 Ceremoniał szkoły był bardzo bogaty, dzieci w trzech grupach wiekowych :"PACHOLĘTA", "SZTUBAKI" i "ŻAKI" wykazały się dużą wiedzą, aktywnością samorządową i samodyscypliną. W ramach pracy wychowawczej poszczególnych grup wiekowych uczniowie aktywnie uczestniczyli w konkursach klasowych na " WZOROWĄ KLASĘ" oraz konkursach przedmiotowych. Ówczesna kadra pedagogiczna bardzo ofiarnie wykonywała swój trudny zawód, co również było dostrzeżone przez władze miasta. Wielu nauczycieli  udekorowano odznaczeniami państwowymi. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wręczono: B. Wilkoszowi, S. Czernik, M. Kryckiej i W. Szopie. Bardzo duża grupa nauczycieli została nagrodzona   Złotymi Krzyżami Zasługi, Medalami Edukacji Narodowej i Odznaką-Zasłużony Dla Miasta Bolesławiec.

Młodzież czynnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły . W latach 1967-69 wybudowano boisko sportowe, a w okresie 1982-84 zmodernizowano to boisko dobudowując ławki w postaci małej trybuny. Szkoła współpracowała ze szkołą w Krzywej oraz szkołą w Pirmie. Zakładami opiekuńczymi były: nadal BZKB i Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu. Zakłady te aktywnie wspierały szkołę wykonując wiele prac remontowych i modernizacyjnych.

Środowisko, w jakim przyszło działać szkole, nie należało do łatwych. Pracy opiekuńczej poświęcano wiele czasu, starań i serca. Niektórzy rodzice uczniów żyjąc w bardzo trudnych warunkach socjalnych często pomocy szukali u pedagoga szkolnego i wychowawców klasowych. Sojusznikami tego trudnego procesu wychowawczego był Sąd Rodzinny, Kurator Sądowy oraz Komitet Pomocy Społecznej. Dobra współpraca rodziców ze szkołą przynosiła pożądane efekty. Absolwenci szkoły dzisiaj zajmują stanowiska odpowiedzialne za wiele dziedzin gospodarczych i administracyjnych miasta, niektórzy po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego powrócili do szkoły, aby uczyć i wychowywać.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Szkoła została utworzona 15 sierpnia 1959 roku na podstawie orzeczenia wydanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Bazę stanowiło 12 izb lekcyjnych i 3 pracownie. Pierwszym dyrektorem szkoły był Edward Ragus.

      8 maja 1960 roku patronat nad szkołą objęła Jednostka Wojskowa. Wówczas to szkoła otrzymała imię " Bohaterów II Armii Wojska Polskiego"- ufundowano i przekazano szkole sztandar.

1 września 1974 roku nastąpiła zmiana statusu organizacyjnego szkoły-powstała Zbiorcza Szkoła Gminna. Do szkoły należały punkty filialne. Dyrektorem szkoły został Władysław Smoliński.

1 września 1983 roku przywrócono szkole dawną nazwę : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu, a dyrektorem został Antoni Dziechciarz. Szkoła liczyła 402 uczniów, 17 oddziałów i zatrudnionych było 35 nauczycieli. Od 1 września 1991 roku do 31 sierpnia 1995 roku funkcję dyrektora pełnił Stanisław Woźny. Od 1 września 1995 do chwili przekształcenia szkoły ostatnim dyrektorem była Halina Modzelewska.

W pierwszym roku szkolnym 1959/60 było 16 absolwentów, a Rada Pedagogiczna składała się z 8 nauczycieli: Edward Ragus, Bronisław Duduś, Antoni Dziechciarz, Elżbieta Nakonieczna, Stanisław Merdas, Kazimiera Naglik, Janina Rajwerska, Mieczysław Swacha. Szkoła intensywnie rozwijała swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą, organizowała wiele konkursów przedmiotowych, czynnie uczestniczyła w imprezach i zawodach sportowych w mieście i regionie. Zdobywała wiele nagród i wyróżnień. Była znaczącą placówką oświatową na terenie Bolesławca.

W ostatnim roku swojej działalności 1998/99 Rada Pedagogiczna składała się z 23 nauczycieli różnych specjalności, a szkołę opuściło 27 absolwentów. Działalność szkoły była wspierana przez Komitet Rodzicielski, a następnie przez Radę Rodziców. Przewodniczącymi Komitetu Rodzicielskiego i Rady Rodziców na przestrzeni lat byli: 1994/96 Krystyna Cena, 1996/98 Urszula Róg, 1998/99 Urszula Skórzyńska.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

   Po utworzeniu Szkoły Podstawowej Nr 2 wszyscy nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz obsługi obu szkół (SP3 i SP5) znaleźli w niej zatrudnienie. Reorganizacja szkół podstawowych i utworzenie gimnazjów w naszym mieście spowodowały, że nowo powstała Szkoła Podstawowa Nr 2 przejęła również uczniów klas V i VII z dawnej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bolesławcu. Rada Pedagogiczna powiększyła się o sporą grupę nauczycieli, którzy nie przeszli do pracy w Gimnazjum Samorządowym Nr 3. Przyjęto również dwie klasy wraz z wychowawcami z byłej Szkoły Podstawowej Nr 1. Rok szkolny 1999/2000 był pierwszym i bardzo trudnym rokiem dla społeczności nowo powstałej Szkoły Podstawowej Nr 2.

Na czele Rady Pedagogicznej stanął dyrektor szkoły Lesław Kasprzycki ,któremu powierzono funkcję po wygranym konkursie. Rada Pedagogiczna liczyła 62 nauczycieli pełnozatrudnionych i 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Do nauki przystąpiło 1250 uczniów w 49 oddziałach. Zajęcia odbywały się w trzech budynkach: przy ulicy Bankowej 8 i 10 oraz uczniowie klas VIII w budynku przy ulicy Słowackiego.

1 września 2001 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu, jako pierwsza na terenie miasta otrzymała od Zarządu Miasta pozwolenie na utworzenie I KLASY INTEGRACYJNEJ.  W klasie tej rozpoczęło naukę 20 uczniów pełnosprawnych i 5 uczniów niepełnosprawnych. Trudnej pracy dydaktyczno-opiekuńczej podjęły się dwie wychowawczynie : Jarosława Baran i Joanna Filistyńska.

Budynek przy ulicy Bankowej 8 przeszedł gruntowny remont-przystosowano go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Odpowiednio wyposażono sanitariaty, zainstalowano specjalną windę, utworzono gabinet rehabilitacji i gabinet logopedyczny, odnowiono i dostosowano korytarze oraz obejście szkoły uwzględniając potrzeby dzieci poruszających się na wózkach.

1 września 2002 roku rozpoczęła pracę druga KLASA INTEGRACYJNA. Również w tej klasie uczy się pięcioro dzieci niepełnosprawnych. Wychowawczyniami są : Krystyna Gluza i Beata Wysocka. Dodatkowo zatrudniono w wymiarze 1/2 etatu psychologa : Ewę Scelinę.

1 września 2006  funkcję dyrektora szkoły objęła Łucja Wyrzykowska.

1 września 2011 Szkoła Podstawowa nr 2 weszła w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu, a funkcję dyrektora MZS nr 3 objęła Irena Sikora-Kołodyńska.

 

nasz @: Szkoła Podstawowa nr2 w Bolesławcu