Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel.(075) 732-35-00

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice  Sport w SP2 Najlepszy sportowiec

REGULAMIN RADY RODZICÓWREGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOLESŁAWCU.

Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(Dz.U. z 1996 R. Nr 67,poz. 329 z późn.zm.) Rada Rodziców uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Bolesławcu;

2. Statucie - Należy przez to rozumieć Statut Szkoły;

3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektor Szkoły;

4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców ;

5. Radzie Klasy - należy przez to rozumieć organ Rady wybierany w klasie;

6. Przewodniczącym- należy przez to rozumieć Przewodniczący Rady;

7. Zarząd - należy przez to rozumieć Zarząd Rady;

8. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 2

Szczegółowy zakres Kompetencji Rady określa Statut, a zasady jej tworzenia uchwala Zgromadzenia ogółu rodziców ( przedstawicieli Rad Klasy ).

§3

1. Rada Działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.

2. Organami, o których mowa w ust.1 są:

a) Rady Klasowe

b) Zarząd Rady

3. W skład Rady i jej ogólnoszkolnych organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów szkoły, a w skład rady klasy - wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.

ROZDZIAŁ 2

ZEBRANIA RADY

§4

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwych kompetencji

2. Do wyłącznych kompetencji zebrania Rady należy:

a) Wybór Zarządu

b) Coroczne określenie zasad wysokości składek oraz zasad wydatkowania środków funduszu Rady;

c) Podejmowania ważnych uchwał dotyczących pracy Rady;

§5

1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor.

2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady , inne osoby.

§6

1. Zebranie zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek 1/3 rad klas lub Dyrektora.

2. Zebranie Rady zwołuje się co najmniej 2 razy w roku szkolnym, w tym pierwsze we wrześniu każdego roku.

3. O terminie i proponowanym porządku zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 5 dni przed planowanym terminem zebrania.

4. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty, godziny rozpoczęcia i miejsca planowanego zebrania.

5. Na wypadek braku kworum ( minimalnej frekwencji ) we wskazanym terminie zebrania, może zostać wyznaczony drugi termin( nawet w ten sam dzień)

§7

Zebranie Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, przy pomocy Zarządu.

§8

Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniony, po otwarciu zebrania,

a przed zatwierdzeniem projektu, o propozycje zgłoszone przez członków Rady

i Dyrektora.

§9

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

3. Zwykła większość głosów jest taką liczbą głosów "za", którą przewyższa

co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomijane są głosy

"wstrzymujące się".

4. Bezwzględna większość głosów jest to taką liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbą głosów "przeciw " i "wstrzymujących się".

§10

1. Uchwały Rady, z zastrzeżeniem ust. 3 są podejmowane w głosowaniu jawnym;

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki z kartą prawa głosu. Głosowanie jawne przeprowadza osoba wskazana przez przewodniczącego zebrania;

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu

w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania;

4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartkami do głosowania przygotowanymi przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego zebrania.

Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybierana wtedy spośród członków Rady.

§11

1. Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę wynosi:

a) Co najmniej 50% Członków Rady - w pierwszym terminie zebrania.

b) Co najmniej 30% Członków Rady - w drugim terminie zebrania.

2. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, kworum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

§12

1. Rada dokumentuje zebrania i podejmuje podczas zebrań czynności w formie protokołu.

2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

a) numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania

( jeżeli zebranie odbyło się w dwóch terminach );

b) zatwierdzenie prawomocności zebrania ( kworum );

c) listę obecności Członków Rady oraz nazwiska zaproszonych gości

z głosem doradczym;

d) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

e) zatwierdzony porządek obrad;

f) przebieg obrad;

g) oznaczenie oraz treść podjętych uchwał;

h) podpisy protokolanta i Przewodniczącego

3. Zebrania Rady numeruje się rzymskimi cyframi, a uchwały Rady arabskimi cyframi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

§13

1. Podjęte uchwały Rady winne zawierać:

a) tytuł uchwały i jej kolejny numer;

b) tekst uchwały;

c) data podjęcia uchwały;

d) podpis Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ 3

RADA KLASY

§14

Rada Klasy reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie na zasadach wynikających z Regulaminu, a ponadto może występować, w porozumieniu

z wychowawcą uczniów klasy, z wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w innych sprawach istotnych dla klasy, w granicach statutowych kompetencji Rady.

§15

1. Rodzice uczniów klasy, przy obecności co najmniej 75%osób, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie radę klasy w składzie:

a) przewodniczący,

b) wiceprzewodniczący, pełniący też funkcję sekretarza,

c) skarbnik.

2. Kadencja rady klasy trwa do wyboru rady w kolejnym roku szkolnym.

3. W razie ustania członkostwa w radzie klasy przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, rodzice na najbliższym zebraniu, z zachowaniem kworum, przeprowadzają wybory uzupełniając na okres do końca kadencji.

4. Zebranie rodziców uczniów może odwołać radę klasy lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji i wybrać nową radę lub nowych członków rady na okres do końca kadencji.

5. O aktualnym składzie rady klasy jej przewodniczący informuje Przewodniczącego Rady Rodziców.§16

1. Pracami rady klasy kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczący rady klasy w szczególności:

a) reprezentuje rodziców klasy i radę klasy wobec innych podmiotów.

b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy.

c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członkami rady klasy.

d) zwołuje w miarę potrzeb, w tym na wniosek wychowawcy klasy, posiedzenia rady klasy.

ROZDZIAŁ 4

ZARZĄD

§17

1. Zarząd wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.

2. Podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia przez Radę przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach szkoły.

§18

1. Zarząd wybierany jest przez Radę spośród jej członków.

2. Osoby kandydujące do wyborów może zgłosić każdy członek Rady, w liczbie nie przekraczającej pełnego składu Zarządu. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłoszoną osobę.

3. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę członków Zarządu, wybrane zostają te osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno najwięcej głosów.

4. Jeżeli Rada postanawia o wyborze członków Zarządu w głosowaniu tajnym, osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Zarządu.

§ 19.

1. Kadencja Rady trwa trzy lata.

2. W razie ustania członkostwa w Zarządzie przed upływem kadencji na skutek

utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym zebraniu Rady

przeprowadzone są wybory uzupełniające na okres do końca kadencji,

3. Rada może odwołać Zarzad w całości i dokonać wyboru nowego Zarządu.

4. Rada może odwołać poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji

§201. Na pierwszym posiedzeniu, w dniu dokonania przez Rade wyboru, Zarząd konstytuuje się w składzie:

1. Przewodniczący, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,

2. Wiceprzewodniczący, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,

3. Sekretarz, pełniący funkcję Sekretarza Rady,

4. Skarbnik,

5. Pozostali członkowie Rady,

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

7. 2 członków Komisji Rewizyjnej Rady.

§21

Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:

1. Kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,

2. Kieruje pracą Zarządu w szczególności:

a) określa zakres zadań pozostałych Członków Rady

b) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu,

c) zwołuje Zgromadzenia ogółu rodziców z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, Rady lub Dyrektora.

§22

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący co najmniej raz w miesiącu,

2. Z wnioskiem o zwołanie Zarządu może wystąpić Dyrektor.

§23

Posiedzenia Zarządu protokołowane są z zachowaniem zasad określonych

w regulaminie.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY WYDATKOWANIA FUNDUSZU RADY

§24

1. Do podejmowania pieniędzy z konta funduszu, o którym mowa w Statucie upoważnionym jest Skarbnik Zarządu

2. Kwota podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Zarząd, w ramach zasad ustalonych przez Radę,

3. Środki Funduszu przeznaczone są na:

a) 50% kwoty uzbieranej w klasie na cele szkoły,

b) 50% kwoty uzbieranej w klasie na cele klasy.

4. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków z funduszu mogą składać:

- samorząd uczniowski

- nauczyciele,

- dyrektor szkoły.

5. Rodzice uczniów, którzy są w złej sytuacji materialnej, mogą być zwolnieni z opłat składek na Radę Rodziców.

ROZDZIAŁ 6

ZMIANY REGULAMINU

§25

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalania,

2. Uchwała nowelizująca wymienia, uchyla, zmienia lub uzupełnia przepisy, podając zarazem nową treść przepisów i uchwał,

3. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znikoma , Przewodniczący ogłasza ją w formie obwieszczenia tekstu jednolitego.

Rozdział 7

ZADANIA RADY RODZICÓW

1. Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy

szkoły, w szczególności realizowania zadań integracyjnych w klasach do tych celów powołanych,

2. Pomoc Dyrektorowi, jego zastępcy i Radzie Pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia,

3. Organizowanie prac społecznie - użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

4. Współdziałanie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszu szkoły,

5. Współdziałanie w podnoszeniu poziomu nauczania wychowania i opieki.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku konfliktu z innymi organami szkoły Zarząd Rady ma prawo

zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzonego szkołę.

2. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia to jest 6 maja 2004 r.

4. Traci moc poprzedni Regulamin Rady Rodziców zatwierdzony 18.09.2002 r.

Z upoważnienia

Rady Rodziców


 

Przewodniczący Rady
 

Szkoła Podstawowa nr2 w Bolesławcu