Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel.(075) 732-31-92

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice  Sport w SP2 Najlepszy sportowiec

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Bolesławcu

ustalony na podstawie art. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty ( Dz. .U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, późn. zm. )

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

a) na szczeblu klas: samorządy klasowe,

b) na szczeblu szkoły: szkolna rada uczniów.

§ 2

1. Do podstawowych uprawnień samorządu uczniowskiego należy:

a) przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie szkoły, radzie rodziców oraz

dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących

pracy szkoły,

b) prawo do zapoznania się i wyrażania opinii na temat programów nauczania, 

c) prawo do ustalania wspólnie z radą pedagogiczną kryteriów, a także zaznajomienie się z motywacją oceny z zachowania, prawo do organizowania

życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3

1. Potrzeby oraz interesy poszczególnych klas reprezentuje samorząd klasowy.

2. Samorząd klasowy składa się z:

a) przewodniczącego,

b) zastępcy przewodniczącego,

c) skarbnika.

3. Wyboru do samorządu klasowego dokonuje się poprzez głosowanie tajne na

kandydatów zgłoszonych podczas zebrania klasowego poprowadzonego przez

nauczyciela podczas godziny wychowawczej.

4. Zwycięzcami w poszczególnych głosowaniach są kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

§ 4

 W razie konieczności szkolna rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno – regulaminową wyłanianą z członków rady.

§ 5

1. W celu usprawnienia swojej działalności szkolna rada uczniowska może powoływać sekcje do wykonywania określonych zadań.

2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powołani na pierwszym zebraniu szkolnej rady uczniowskiej.

3. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza szkolnej rady uczniowskiej,

4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.

5. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący szkolnej rady uczniowskiej wraz z nauczycielem – opiekunem.

§ 6

1. Wybory do szkolnej rady uczniowskiej przeprowadza się każdego roku w pierwszej połowie czerwca.

2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.

3. Czynne i bierne prawo udziału w wyborach do szkolnej rady uczniowskiej mają wszyscy uczniowie szkoły.

4. Wybory do samorządów klasowych przeprowadza się w pierwszej połowie września.

5. Czynne i bierne prawo udziału w wyborach do samorządu klasowego mają wszyscy uczniowie danej klasy.

§ 7

1. Wybory zarządza przewodniczący szkolnej rady uczniowskiej w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcję szkoły. 

2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.

§ 8

1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

2. Komisja wyborcza składa się z uczniów klas VI

3. Na czele komisji stoi przewodniczący szkolnej rady uczniowskiej.

4. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 9

1. Kandydatów na członków szkolnej rady uczniowskiej mogą zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły.

2. Klasa zgłasza 1 kandydata

3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie klasy.

4. Kandydaci na członków szkolnej rady uczniowskiej dostarczają przewodniczącemu rady w formie pisemnej swoje programy wyborcze, najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.

5. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostaną na tablicy ogłoszeń.

§ 10

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.

2. Głosować można na dwóch kandydatów.

3. Wyborca stawia znak „X” obok nazwisk kandydatów, na których głosuje.

4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

§ 11

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród uczniów klas VI.

2. Liczba członków komisji skrutacyjnej wynosi od 5 do 6 uczniów.

3. Przedstawicieli komisji skrutacyjnej proponuje przewodniczący rady samorządu uczniowskiego.

§ 12

1. W skład szkolnej rady uczniowskiej wejdą:

a) przewodniczący rad klasowych

b) przewodniczący rady samorządu uczniowskiego

c) zastępca rady samorządu uczniowskiego

2. O wyborze na daną funkcję decyduje największa liczba głosów uzyskanych w głosowaniu.

§ 14

1. Członka szkolnej rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub został odwołany z funkcji przewodniczącego samorządu klasowego. 

2. Na miejsce odwołanego członka szkolnej rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który jest zgłoszony przez poszczególne samorządy klasowe.

§ 15

1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego może proponować;

a) szkolna rada uczniowska

b) rada pedagogiczna

c) samorządy klasowe

2. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera się podczas głosowania.

3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad szkolnej rady uczniowskiej i koordynuje jej działalność.

4. Kadencja opiekuna trwa 1 rok.

§ 16

1. Wszystkie decyzje rady uczniowskiej samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.

2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………………………………..
 

………………………………………

Dyrektor szkoły

nasz @: Szkoła Podstawowa nr2 w Bolesławcu